Majko je dobrý plán, keď ju zabili na trvalú povinnosť I ako cyklus vypočtového operačného stroja 11

l

1

l

24.

ČO

_

Ak ešte nás nezabili vakcíny na menách 19
tak funkčné
19.1. meno Mário
právo prežiť Majko

_

12
) 21
v
vm
Majko je dobrý plán, keď ju zabili na trvalú povinnosť I ako cyklus vypočtového operačného stroja 11

Platnosť nariadenia od: 21. apríla 2022
Platnosť nariadenia do: odvolania
https://korona.gov.sk
slovo Zagreb chcelo prežiť *?
Lebo cykly 21 používajú hlavné mesta a znak Z ako premietania 1. *

v
vm

Dont like Croatia *?
ISCED Varovanie 1. 1

v
vm

12
) 21

v
vm

Povinnosť nosiť respirátor
V priestoroch interiérov budov sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora všetkým:

osobám personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientami,
osobám personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi,
pacientmi alebo klientami,
návštevníkom zariadení sociálnej starostlivosti
a zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
klientom a pacientom zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
s výnimkou pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zariadenia.
Povinnosť nosiť respirátor v interiéri sa nevzťahuje na:

v
vm

deti do 6 rokov veku,
osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu
a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
zamestnanca,
ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
čas potrebný na konzumáciu pokrmov
a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.
Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky,
a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou
a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre,
u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

v
vm

Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2,
ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,
alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok,
pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

v
vm

Tam kde môžete spláchnuť tam to neni.
;;))
(
neznalosť zákonov neospravedlňuje.

v
vm

:ih:

10

am

_

k