zeny myslia rovnako ako muzi

kop do lopty
kop do lopty

dotyk kamena dotyk kamena

dotyk tela dotyk tela

Zhodne.
Vyskum na ludoch ukazal
zhodu myslenia na 3 z 3
rieseniach zakladu.

muzi myslia rovnako ako zeny

kop do lopty kop do lopty

dotyk kamena dotyk kame

dotyk tela dotyk t

Zhodne.
Vyskum na ludoch ukazal
zhodu myslenia na 3 z 3
rieseniach zakladu.

_

Vyskum koncov –
pojmov opacneho pohlavia:

19:34+1=19:35

ho
_j

ho
_j

ho
_j

_

_i
1 9

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjjj

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjjj

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjjj

_

lo-:h:
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am

_

k